اداره کل اسناد

اداره کل اسناد مربوط به دفتر ترجمه رسمی

اداره کل اسناد

بخش ۱- ترجمه اسناد مربوط به احوال شخصیه
۱- شناسنامه: بند فعلی … (ادامه)

بخش ۲- اسناد:
۱- اسناد اراضی و املاک: بند فعلی … (ادامه)

بخش ۳- مدارک تحصیلی:
۱-    مدارک تحصیلی (ابتدائی، راهنمایی، متوسطه و پیش‌دانشگاهی): … (ادامه)

بخش ۴- مدارک دانشگاهی:
۱-    مدارک صادر شده از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: … (ادامه)

بخش ۵- گواهی‌های آموزشی:
۱-    گواهی‌های صادره از سازمان فنی و حرفه‌ای: (ادامه)

بخش ۶- اسناد و مدارک شرکت‌ها:
۱-    اساسنامه: … (ادامه)
بخش ۷- گواهی‌های کار:
گواهی‌های کار صادرشده از موسسات و مراکز وابسته به نهادهای دولتی و غیردولتی با مهر و امضای مرجع صادرکننده …(ادامه)

بخش ۸- گواهی‌های متفرقه:

۱- کارت واکسیناسیون: … (ادامه)

بخش ۹- امور مربوط به اتباع بیگانه:
۱-   مدارک مربوط به اتباع بیگانه: … (ادامه)

بخش ۱۰- بخش اسناد و مدارک صادره در خارج از کشور:
۱-    مدارک تنظیمی در خارج از کشور:  … (ادامه)