اداره کل اسناد

اداره کل اسناد مربوط به دفتر ترجمه رسمی

اداره کل اسناد

اداره کل اسناد مربوط به دفتر ترجمه رسمی ۴۰۳ تهران در بخش‌های مختلفی کارهای ترجمه شما را در با کیفیت‌ترین سطح و با مناسب‌ترین هزینه انجام داده و به شما تحویل می‌دهد.

مدارک شما بصورت محرمانه ترجمه می‌شود و فقط مترجم مدارک شما به آن دسترسی دارد. متخصصان ما اسناد و مدارک شما را بصورت خیلی حرفه‌ای ترجمه می‌کنند.

بخش‌های مختلف ترجمه شامل موارد زیر می‌باشند:

بخش ۱- ترجمه اسناد مربوط به احوال شخصیه
۱- شناسنامه: بند فعلی … (ادامه)

بخش ۲- اسناد:
۱- اسناد اراضی و املاک: بند فعلی … (ادامه)

بخش ۳- مدارک تحصیلی:
۱-    مدارک تحصیلی (ابتدائی، راهنمایی، متوسطه و پیش‌دانشگاهی): … (ادامه)

بخش ۴- مدارک دانشگاهی:
۱-    مدارک صادر شده از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: … (ادامه)

بخش ۵- گواهی‌های آموزشی:
۱-    گواهی‌های صادره از سازمان فنی و حرفه‌ای: (ادامه)

بخش ۶- اسناد و مدارک شرکت‌ها:
۱-    اساسنامه: … (ادامه)
بخش ۷- گواهی‌های کار:
گواهی‌های کار صادرشده از موسسات و مراکز وابسته به نهادهای دولتی و غیردولتی با مهر و امضای مرجع صادرکننده …(ادامه)

بخش ۸- گواهی‌های متفرقه:

۱- کارت واکسیناسیون: … (ادامه)

بخش ۹- امور مربوط به اتباع بیگانه:
۱-   مدارک مربوط به اتباع بیگانه: … (ادامه)

بخش ۱۰- بخش اسناد و مدارک صادره در خارج از کشور:
۱-    مدارک تنظیمی در خارج از کشور:  … (ادامه)