بخش اسناد و مدارک صادره در خارج از کشور

۱- مدارک تنظیمی در خارج از کشور

بند فعلیبند اصلاحی
مدارک صادره در خارج از کشور علاوه بر تأیید کنسولی ایران یا سفارت متبوع شخص پس از تأیید وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران قابل ترجمه و تأیید است

۲- گواهی‌های صادره خطاب به سفارت‌خانه‌ها و نمایندگی‌های کشورهای خارجی

بند فعلیبند اصلاحی
گواهی‌های صادره از طرف سازمان‌های دولتی یا غیردولتی خطاب به سفارت‌خانه‌ها و نمایندگی‌های کشورهای خارجی قابل ترجمه و تأیید نمی‌باشد. صرفاً گواهی‌های فاقد عنوان قابل ترجمه و تأیید است.

۳- گواهی‌های حقوقی برای افراد ایرانی
بند فعلیبند اصلاحی
گواهی‌های حقوقی صادره از شرکت‌های ایرانی برای افراد ایرانی مبنی بر پرداخت حقوق با ارز خارجی قابل ترجمه و تأیید نیست.