ترجمه غیر رسمی

ترجمه غیر رسمی

Posted on Leave a comment

ترجمه غیر رسمی: ترجمه غیر رسمی در دفتر ترجمه رسمی عبارت است از تمام ترجمه‌هایی که برای تایید و قابل استفاده بودن نیاز به سربرگ قوه قضاییه و مهر آن نداشته باشد. با این تعریف ترجمه غیر رسمی شامل ترجمه متون، ترجمه کتاب، مقالات علمی، کاتالوگ ، بروشور، سایت، فیلم، فایل صوتی و …است، البته ترجمه […]